Przejdź do treści

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator danych osobowych: Fundacja Polska Fundacja Ochrony Dłużnika z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Plac Kasztelański 3, 01-362 Warszawa, KRS: 0000827039, NIP: 5223178157, REGON: 385522600 ).
 2. Dane kontaktowe administratora danych osobowych: Z administratorem można skontaktować się poprzez adres email kontakt@pfod.pl, telefonicznie pod numerem +48 (22) 664 83 10 lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 • Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna: Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celach:
 • Zawarcia i wykonania umowy świadczenia pomocy prawnej lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy – podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 • Ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawarciem i wykonaniem umowy – podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lif f) RODO – niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń lub obrony przed roszczeniami Klientami;
 • Dowodowych związanych z wykonywaniem umów oraz działalnością administratora – podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lif f) RODO – niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionym interesem administratora jest rozpatrywanie ewentualnych skarg, wniosków, reklamacji, odpowiedzi na zapytania oraz poprawa kontaktu z Klientami i dostosowanie działalności administratora do ich oczekiwań;
 1. Informacje o odbiorcach danych osobowych lub kategoriach odbiorców: Pani/Pane dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT, podmiotom przechowującym i usuwającym dane, podmiotom przetwarzającym dane w celach księgowych i windykacji należności – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. Pani/Pana dane osobowe bez wyraźnej zgody nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione również organom wymiaru sprawiedliwości w związku z realizacja umów oraz na uzasadnione żądanie organów państwowych, a w szczególności Sądów, Prokuratur, Policji, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych), Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i innych.
 2. Okres przez który dane osobowe będą przechowywane: Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych odpowiada celom w jakim dane zostały zebrane. W celach ewentualnego dochodzenia roszczeń, dowodowych oraz rozpatrywania skarg i wniosków oraz reklamacji dane osobowe w ograniczonym zakresie przechowywane są przez okres odpowiadający możliwości skorzystania z w/w środków nie dłużej jednakże niż przez okres 10 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. Po tym okresie dane zostają usunięte ze zbioru administratora.  
 3. Prawa osoby, której dane dotyczą: Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.
 • Informacja o wymogu podania danych: Podanie danych osobowych w związku zawarciem umowy świadczenia pomocy prawnej lub podjęcia działań przez administratora na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy jest dobrowolne ale konieczne do realizacji umowy. Bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy czy też wykonanie ewentualnie innych czynności poprzedzających zawarcie umowy. Podanie danych osobowych w celach związanych z uzyskania odpowiedzi na zapytania jest dobrowolne. Bez podania danych osobowych nie jest możliwe udzielenie odpowiedzi czy też utrzymania kontaktu z administratorem.
 • Administrator zapewnia, iż dokłada wszelkich starań aby chronić prywatność osób, których dane przetwarza. W tym celu przetwarza dane osobowe w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

Klauzula zgody:

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji w tym odpowiedzi na złożone zapytanie na podany przeze mnie adres e-mail oraz kontaktowanie się ze mną za pośrednictwem telefonu na wskazany przeze mnie numer celem przedstawienia oferty i uzyskania odpowiedzi. Zapoznałem się informacjami administratora o przetwarzaniu danych oraz z prawami jakie przysługują mi na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Podanie danych w formularz jest dobrowolne ale konieczne do otrzymania odpowiedzi w tym informacji handlowej;

Poczuj się bezpiecznie!


Zapomnij o niechcianych rozmowach i zacznij bronić swoich praw.
Dzwoni Windykator to Twoja osobista tarcza w świecie windykacji.Pobierz z Android

This will close in 21 seconds