Przejdź do treści

„Nowy start” po zakończeniu upadłości konsumenckiej – tak ale z pewnymi wyjątkami

Po wykonaniu przez upadłego obowiązków sprecyzowanych w planie spłaty wierzycieli, Sąd  wydaje postanowienie o stwierdzeniu wykonania tego planu oraz umorzeniu pozostałych niezaspokojonych zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości i niewykonanych w wyniku wykonania planu spłaty. Co do zasady oznacza to, że po zakończeniu całego postępowania dłużnik ma szanse na tzw. nowy start. Należy jednakże pamiętać, iż istnieje wyszczególniony zbiór długów, których nie można umorzyć w toku postępowania upadłościowego.   Jakich długów nie można umorzyć w postępowaniu upadłościowym konsumenta?   Według obowiązujących przepisów prawa upadłościowego nie podlegają umorzeniu następujące rodzaje zobowiązań:
  • długi o charakterze alimentacyjnym. Oznacza to, że zarówno alimenty zaległe (powstałe do dnia ogłoszenia upadłości), jak też alimenty bieżące (powstałe po dniu ogłoszenia upadłości) – niezaspokojone w toku trwania postępowania upadłościowego oraz niewykonane w wyniku wykonania planu spłaty wierzycieli, czy też niezapłacone przez syndyka z uwagi na brak środków w masie upadłości, nie zostaną w jakimkolwiek stopniu umorzone;
  • zobowiązania wynikających z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci, tak więc upadłość nie oddłuży osoby, która np.: spowodowała wypadek w ruchu lądowym i jest z tego tytułu zobowiązana do wypłacania osobie poszkodowanej tym zdarzeniem renty;
  • zobowiązania do zapłaty orzeczonych przez sąd kar takich jak grzywny zasądzone prawomocnym wyrokiem sądu, jak i te nałożone jako kary porządkowe w postępowaniu sądowym;
  • zobowiązania z tytułu naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu. Powstałe z tego tytułu koszty przed lub po ogłoszeniu upadłości nie ulegają umorzeniu. Upadły po wykonaniu planu spłaty wierzycieli w dalszym ciągu będzie zobowiązany pokrywać te koszty;
  • zobowiązania do zapłaty nawiązki lub świadczenia pieniężnego orzeczonych przez sąd jako środek karny lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie. Odstępując od wymierzenia kary, a także w wypadkach wskazanych w ustawie, sąd może orzec świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Wysokość tego świadczenia nie może przekroczyć 60 000 złotych, a upadły będzie zobowiązany do ich pokrycia;
  • zobowiązania do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem;
  • zobowiązania, których upadły umyślnie nie ujawnił, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu upadłościowym, czyli zobowiązań, których nie ujawnił w spisie wierzytelności we wniosku o ogłoszeniu upadłości oraz nie przekazał syndykowi informacji o zobowiązaniu, a wierzyciel nie zgłosił swojej wierzytelności w toku postępowania.
Wspomniane wyżej przypadki są wyjątkami od zasady ogólnej i należą do katalogu zamkniętego, co oznacza że wszelkie inne wierzytelności podlegają umorzeniu.    

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Poczuj się bezpiecznie!


Zapomnij o niechcianych rozmowach i zacznij bronić swoich praw.
Dzwoni Windykator to Twoja osobista tarcza w świecie windykacji.Pobierz z Android

This will close in 21 seconds