Przejdź do treści

Zobacz o co najczęściej pytają Sądy po otrzymaniu niekompletnego wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Zdarza się, że wnioskodawca (celowo lub nie) pominie we wniosku o ogłoszenie upadłości informacje istotne z punktu widzenia całego postępowania upadłościowego. W następstwie tego, sąd z pewnością po zapoznaniu się ze złożonym wnioskiem, wezwie dłużnika do uzupełnienia niekompletnych danych i informacji.

Poniżej znajdują się zapytania i żądania jakie najczęściej znajdziemy w wezwaniu sądu:

Pytanie nr 1: Czy dłużnik jest/w przeszłości był wspólnikiem osobowej spółki handlowej ponoszącym odpowiedzialność za zobowiązania spółki własnym majątkiem – jeśli tak należy wskazać okres pozostawania wspólnikiem i załączyć wydruk z właściwego rejestru.

Pytanie nr 2: Czy dłużnik uzyskuje wsparcie finansowe od innych osób – jeśli tak w jakiej formie,
od kogo i w jakiej kwocie miesięcznie.

Pytanie nr 3: Osoby wspólnie zamieszkujące z dłużnikiem ze wskazaniem imion i nazwisk, stopnia pokrewieństwa i wieku oraz podaniem czy tworzą z dłużnikiem wspólne gospodarstwo domowe.

Pytanie nr 4: Osoby pozostające na utrzymaniu dłużnika ze wskazaniem imion i nazwisk, stopnia pokrewieństwa, wieku, stanu ich zdrowia, kosztów leczenia.

Pytanie nr 5: Miesięczne przychody netto dłużnika oraz wszystkich osób pozostających z dłużnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym/wspólnie zamieszkujących za ostatni miesiąc (należy szczegółowo opisać podstawy uwzględniając dochody ze stosunku pracy, dochody z działalności gospodarczej, dochody z umów cywilnoprawnych, gospodarstwa rolnego, świadczeń ZUS, odsetek od lokat, bonów skarbowych, obligacji, pożyczek, udziałów w zyskach przedsiębiorstw, z tytułu najmu nieruchomości, świadczenia rodzinne finansowane z budżetu państwa bądź gmin, ze specjalnych funduszy jak zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, dodatki mieszkaniowe, świadczenia pieniężne i niepieniężne udzielone na podstawie ustawy o pomocy społecznej, renty socjalne, stypendia, zasiłki dla bezrobotnych i inne świadczenia
z Funduszu Pracy, zasiłki i świadczenia przedemerytalne, emerytury, darowizny, alimenty, świadczenia 500+, wsparcie finansowe od innych osób).

Pytanie nr 6: Wskazanie kosztów utrzymania i wydatków gospodarstwa domowego dłużnika za ostatni miesiąc/ za ostatnie sześć miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

Pytanie nr 7: Czy dłużnik składał wcześniej wniosek o ogłoszenie upadłości – jeśli tak należy wskazać nazwę sądu i sygnaturę sprawy oraz sposób rozstrzygnięcia.

Pytanie nr 8: Dodatkowe okoliczności, które zdaniem dłużnika sąd powinien wziąć pod uwagę przy rozpoznaniu wniosku.

Pytanie nr 9:  Wskazanie miejsc, w których znajduje się majątek dłużnika.

Pytanie nr 10: Złożenie spisu wierzytelności spornych z zaznaczeniem zakresu w jakim dłużnik kwestionuje istnienie wierzytelności.

Pytanie nr 11: Złożenie listy zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika wraz z datami ich ustanowienia, w szczególności hipotek, zastawów, w tym także zastawów rejestrowych.

 

Pytanie nr 12: Podanie informacji o czynnościach prawnych dokonanych przez dłużnika w ostatnich dwunastu miesiącach przed dniem złożenia wniosku, których przedmiotem były nieruchomości, akcje lub udziały w spółkach.

Pytanie nr 13: Wskazanie kosztów przychodu za okres ostatnich sześciu miesięcy przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

 

Pytanie nr 14: Wskazanie składników majątku ruchomego, których wartość przewyższa kwotę 10.000,00 zł.

Pytanie nr 15: Czy Dłużnik posiada jakiekolwiek należności (wierzytelności) względem banków

i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (środki pieniężne zgromadzone przez dłużnika na rachunkach)?

Pytanie nr 16: Wskazanie czy w ciągu ostatnich pięciu lat Dłużnik był właścicielem nieruchomości lub ruchomości o wartości powyżej 5.000 zł, których własność przeniesiono na inne osoby.

Jak widać zakres danych i informacji jakie stanowią przedmiot zainteresowania sądów upadłościowych jest dosyć szeroki. Złożenie zaś niekompletnego wniosku o ogłoszenie upadłości może mieć niekorzystny wpływ na dalszy etap postępowania, a nawet skutkować jego umorzeniem.

Jeżeli masz zatem jakiekolwiek wątpliwości przy sporządzaniu wniosku lub nie jesteś pewien co powinieneś w nim ująć to lepiej skontaktuj się ze specjalistą. Uchronisz się w ten sposób od ryzyka oddalenia wniosku lub umorzenia postępowania przez sąd.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Poczuj się bezpiecznie!


Zapomnij o niechcianych rozmowach i zacznij bronić swoich praw.
Dzwoni Windykator to Twoja osobista tarcza w świecie windykacji.Pobierz z Android

This will close in 21 seconds