Przejdź do treści

UOKiK – czym zajmuje się Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w skrócie UOKiK jest organem administracji państwowej. Zajmuje się on przede wszystkim ochroną konsumentów, tworzeniem polityki antymonopolowej oraz opiniowaniem projektów pomocy społecznej. W poniższym artykule przybliżamy czym dokładnie zajmuje się UOKiK.

Kto kieruje pracami UOKiK?

UOKiK jest centralnym organem administracji rządowej, który działa na podstawie ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Organizację Urzędu określa statut nadany w drodze zarządzenia przez Prezesa Rady Ministrów.

Pracami UOKiK kieruje Prezes Urzędu. Powoływany jest on przez Prezesa Rady Ministrów w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru.

Do zakresu działań Prezesa Urzędu należą m.in.:

– sprawowanie kontroli przestrzegania przez przedsiębiorców przepisów ustawy;

– prowadzenie badań stanu koncentracji gospodarki oraz zachowań rynkowych przedsiębiorców;

– przygotowywanie projektów rządowych programów rozwoju konkurencji oraz projektów rządowej polityki konsumenckiej;

– współpraca z krajowymi i międzynarodowymi organami i organizacjami – do których zakresu działania należy ochrona konkurencji i konsumentów;

– opracowywanie i przedkładanie Radzie Ministrów projektów aktów prawnych dotyczących ochrony konkurencji i konsumentów;

– przedstawianie Radzie Ministrów okresowych sprawozdań z realizacji rządowych programów rozwoju konkurencji i polityki konsumenckiej;

– opracowywanie i wydawanie publikacji oraz programów edukacyjnych popularyzujących wiedzę o ochronie konkurencji i konsumentów.

Jakie zadania realizuje UOKiK?

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów realizuje zadania w następujących obszarach przeciwdziałania:

– praktykom ograniczającym konkurencję;

– praktykom naruszającym zbiorowe interesy konsumentów;

– stosowaniu niedozwolonych postanowień wzorców umów,

– antykonkurencyjnym koncentracjom przedsiębiorców i ich związków, jeżeli te praktyki, stosowanie niedozwolonych postanowień lub koncentracje wywołują lub mogą wywoływać skutki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Jakie kary na przedsiębiorców może nałożyć UOKiK?

UOKiK w drodze decyzji, może na przedsiębiorcę nałożyć karę pieniężną w wysokości nie większej niż 10% obrotu osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary. Dzieje się tak, jeżeli przedsiębiorca, choćby nieumyślnie, dopuścił się m.in. następujących czynów:

– dokonał koncentracji bez uzyskania zgody Prezesa Urzędu;

– zastosował we wzorcach umów zawieranych z konsumentami niedozwolone klauzule;

– naruszył zbiorowe interesy konsumentów.

Kara w wysokości 50 000 000 euro może zostać nałożona, jeżeli przedsiębiorca, nawet nieumyślnie, dokonał czynów m.in. takich jak:

– nieudzielenie informacji żądanych przez Prezesa Urzędu lub udzielenie ich nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd,

– uniemożliwienie lub utrudnienie prowadzenia kontroli lub przeszukania.

Za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu decyzji w sprawach z zakresu praktyk ograniczających konkurencję, praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, niedozwolonych postanowień wzorców umów oraz koncentracji – grozi kara w wysokości stanowiącej równowartość do 10 000 euro.

Poczuj się bezpiecznie!


Zapomnij o niechcianych rozmowach i zacznij bronić swoich praw.
Dzwoni Windykator to Twoja osobista tarcza w świecie windykacji.Pobierz z Android

This will close in 21 seconds